Ôn luyện -Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Tab chính

Học phần LSD CSVN là môn học được giảng dạy trong tất cả trường đại học, cao đẳng trên cả nước. Học phần cung cấp kiến thức về sự ra đời Đảng, quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam từ khi ra đời đến nay. Nhận thức được tầm quan trọng về vai trò của Đảng trong công cuộc đấu tranh giành chính quyền và xây dựng, bảo vệ tổ quốc hiện nay. Củng cố niềm tin của người học vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ngân hàng câu hỏi 150 câu được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên theo từng bái thi cụ thể!

Phân loại 
Kiến thức chung
Điểm tham gia: 
3 000 (điểm)
Câu hỏi50
Số lượt thiKhông giới hạn
Có sẵnLuôn luôn
Tỉ lệ trả lời đúng cần đạt50 %
Thời gian làm bài tối đa0:30:00
Quay lại các câu trướcĐược
Để tham gia bài thi bạn cần có tài khoản và được đăng nhập vào hệ thống