Ôn luyện - Tư tưởng HCM

Tab chính

Cung cấp kiến thức cơ bản về sự ra đời và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với dân tộc và nhân loại. Bồi dưỡng lòng yêu nước và củng cố niềm tin của người học vào con đường cách mạng Việt Nam; vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngân hàng câu hỏi 100 câu được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên theo từng bái thi cụ thể!

Phân loại 
Kiến thức chung
Điểm tham gia: 
3 000 (điểm)
Câu hỏi50
Số lượt thiKhông giới hạn
Có sẵnLuôn luôn
Tỉ lệ trả lời đúng cần đạt50 %
Thời gian làm bài tối đa0:30:00
Quay lại các câu trướcĐược
Để tham gia bài thi bạn cần có tài khoản và được đăng nhập vào hệ thống